Goldstone Deep Space Network
Baker to Vegas
April 21, 2012


120421_mg_0002_720.jpg
Meeting up at Flying J
120421_MG_0004_720.jpg
Ian
120421_mg_0005_720.jpg
Proud Daddy
120421_MG_0006_720.jpg
K6MMP - KG6OKB
120421_MG_0007_720.jpg
120421_mg_0008_720.jpg
120421_MG_0010_720.jpg
120421_mg_0011_720.jpg
120421_mg_0014_720.jpg
They were watching us
120421_MG_0020_720.jpg
Goldstone Guard Station
120421_MG_0021_720.jpg
120421_MG_0022_720.jpg
Leslie, our tour guide
120421_MG_0025_720.jpg
120421_mg_0026_720.jpg
120421_MG_0027_720.jpg
120421_MG_0029_720.jpg
Our first stop MAP
120421_MG_0030_720.jpg
120421_MG_0032_720.jpg
N1CA
120421_MG_0033_720.jpg
120421_MG_0034_720.jpg
K6FRG
120421_MG_0035_720.jpg
120421_mg_0036_720.jpg
120421_MG_0038_720.jpg
120421_MG_0039_720.jpg
120421_MG_0040_720.jpg
120421_mg_0041_720.jpg 120421_MG_0043_720.jpg
120421_MG_0058_720.jpg
It's just a burro
120421_MG_0059_720.jpg
120421_mg_0060_720.jpg
120421_mg_0061_720.jpg
 WA6STI - N6TPX
120421_MG_0062_720.jpg
120421_MG_0063_720.jpg
120421_MG_0065_720.jpg
120421_MG_0067_720.jpg
120421_MG_0069_720.jpg
120421_MG_0070_720.jpg
120421_MG_0072_720.jpg
120421_MG_0073_720.jpg
120421_MG_0076_720.jpg
120421_MG_0077_720.jpg
120421_MG_0079_720.jpg
120421_MG_0080_720.jpg
120421_MG_0083_720.jpg
Our third stop MAP
120421_MG_0084_720.jpg
120421_MG_0085_720.jpg
120421_MG_0090_720.jpg
120421_MG_0091_720.jpg
120421_MG_0093_720.jpg
Then, inside the museum
120421_MG_0094_720.jpg
120421_MG_0095_720.jpg
120421_MG_0096_720.jpg
120421_MG_0098_720.jpg
120421_MG_0100_720.jpg
Mass memory storage device
120421_MG_0101_720.jpg
120421_MG_0102_720.jpg
120421_MG_0103_720.jpg
120421_MG_0104_720.jpg
120421_MG_0105_720.jpg
120421_MG_0106_720.jpg
120421_MG_0107_720.jpg
The official shot glass
120421_MG_0108_720.jpg
Moon stamps
120421_MG_0109_720.jpg
120421_MG_0110_720.jpg
120421_MG_0111_720.jpg
Official Moon Soup
120421_MG_0113_720.jpg
120421_MG_0114_720.jpg
120421_MG_0115_720.jpg
120421_MG_0116_720.jpg
120421_MG_0117_720.jpg
120421_MG_0118_720.jpg
120421_MG_0121_720.jpg
120421_mg_0122_720.jpg
120421_MG_0124_720.jpg
Shoshone Inn MAP
120421_MG_0125_720.jpg
Over $5.00 gas
120421_MG_0127_720.jpg
120421_MG_0128_720.jpg
120421_MG_0129_720.jpg
120421_MG_0130_720.jpg
120421_mg_0131_720.jpg
120421_MG_0133_720.jpg
120421_MG_0134_720.jpg
120421_MG_0135_720.jpg
120421_MG_0137_720.jpg
120421_MG_0138_720.jpg
120421_MG_0140_720.jpg
120421_MG_0141_720.jpg
Stage 9 MAP
120421_MG_0142_720.jpg
120421_MG_0143_720.jpg
NA6MA
120421_mg_0144_720.jpg
120421_MG_0145_720.jpg
120421_MG_0147_720.jpg
120421_MG_0148_720.jpg
120421_MG_0149_720.jpg
120421_MG_0150_720.jpg
120421_MG_0152_720.jpg
120421_MG_0154_720.jpg
120421_MG_0160_720.jpg
120421_MG_0163_720.jpg
The high was 104
120421_MG_0164_720.jpg
120421_MG_0165_720.jpg
KD6FJV
120421_MG_0168_720.jpg
120421_MG_0169_720.jpg
120421_mg_0170_720.jpg
120421_MG_0176_720.jpg
120421_mg_0178_720.jpg
120421_mg_0182_720.jpg
120421_MG_0201_720.jpg
120421_MG_0225_720.jpg
120421_MG_0231_KG6JKJ_720.jpg
KJ6JKJ
120421_MG_0232_KD6IFG_720.jpg
KD6IFG
120421_MG_0233_K6MIB_720.jpg
K6MIB

Created by Bernard